Jain Tirthankara, Vir, Ativir, Vardhaman, Sanmati, Nigaṇṭha Nataputta