Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Swami Shraddhanandaji, Arya Samaj, Dayanand Saraswati