Pt. Ravi Sankar Sukla, Sagar, Central Provinces, Chief Minister of Madhya Pradesh