Marathi Saint, Abhang, Eknathi Bhagavata, Bhavarth Ramayan